BIRŽŲ ŠACHMATŲ KLUBO    ĮSTATAI

 Šachmatai Lietuvoje gyvuoja šimtmečius. Atspindėdamas  žmogaus intelekto galimybių kaitą bei plėtrą, šachmatų žaidimas šiandien  tapęs  mūsų valstybės  savarankišku olimpiniu sporto judėjimu, aukščiausio lygio varžybų  laimėjimais pasaulyje  pelnęs tarptautinį pripažinimą ir tarnaujantis visuomenei kaip įtaigus bei raiškus  pažangiausiųjų informacinių technologijų nešėjas.

 Tikslu plėtoti šachmatų sportą Biržų rajone, šio sporto gerbėjai ir puoselėtojai įkuria Biržų šachmatų klubą.

1 skyrius . Bendroji dalis

 1.1.Biržų šachmatų klubo teisinė forma- asociacija.

Biržų šachmatų klubas (toliau - klubas) yra šachmatų sporto organizacija, vienijanti

šachmatų profesionalus ir mėgėjus. Klubo nariai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, plėtojantys šachmatų sportą.

Klubas bendradarbiauja su įregistruotomis Biržų rajono , Lietuvos Respublikos, užsienio šalių bei tarptautinėmis organizacijomis ( federacijomis, asociacijomis, sąjungomis, draugijomis, lygomis ir kt.), taip pat fiziniais asmenimis.

1.2.Klubas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turi savo atsiskaitomąsias  sąskaitas banke, įregistruotą antspaudą su pavadinimu ir veikia, laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Kūno kultūros ir sporto įstatymo, Asociacijų  įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų ir šių įstatų. Klubo veikla neterminuota.

1.3. Klubas gali būti Lietuvos šachmatų federacijos bei kitų juridinių respublikos ir užsienio sporto organizacijų  nariu.  Savo veikloje remiasi  FIDE  šachmatų žaidimo varžybų taisyklėmis, nuostatais ir normatyvais.

1.4.Klubo  buveinė yra Karaimų g.5, Biržai, Lietuvos Respublika. .

1.5.Biržų šachmatų klubas  yra nepelno organizacija ir jos tikslas nėra pelno siekimas.

 2 skyrius. Tikslai, veiklos sritys ir rūšys         

 2.1.Klubo veiklos tikslas – koordinuoti klubo narių veiklą, atstovauti klubo narių interesus, juos ginti bei bendradarbiaujant su sporto ir kitomis organizacijomis, organizuoti, koordinuoti ir plėtoti  šachmatų sportą  Biržų rajone ir Lietuvos Respublikoje;

2.2.Klubo  veiklos sritis – plėtoti šachmatų sportą Lietuvoje ir atstovauti narių interesus:

2.2.1. Biržų rajono savivaldybėje , Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucijose.

2.2.2. Kitose sporto organizacijose.

2.2.3. Klubo  veiklos rūšys yra :

            Poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla – 92

            Sportinė veikla -92.6

            Kita sportinė veikla -92.62

            Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla -92.72

            Leidyba –22

            Reklama –74.40

2.3.Įgyvendindamas savo svarbiausius tikslus, klubas atlieka šias funkcijas:

2.3.1.Sudaro kalendorinius varžybų planus;

2.3.2.Organizuoja rajono  čempionatus, pirmenybes, tarptautinius turnyrus, įvairius renginius;

2.3.3.Tvarko šachmatų sporto apskaitą, t.y. renka ir saugo duomenis ir informaciją apie oficialius šachmatų turnyrus rajone, renka informaciją apie šachmatininkų kvalifikaciją, reitingus ir kt.;

2.3.4.Rūpinasi  teisėjų kvalifikacijos kėlimu, teisėjų rengimu;

2.3.5.Sudaro rajono rinktines, dalyvauja įvairiose varžybose.

 3 skyrius. Klubo nariai, jų teisės ir pareigos.

 3.1.Klubo  nariais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys.Klubo nariais gali būti 14 metų sulaukę fiziniai asmenys. Už jaunesnius kaip 14 metų fizinius asmenis prašymus tapti klubo nariais klubo tarybai pateikia jų tėvai ar globėjai. Jaunesni kaip 18 metų asmenys negali būti renkami valdymo organų nariais.

3.2..Juridiniai ir fiziniai asmenys, norintys įstoti į klubą, turi pateikti prašymą  valdybai. Valdyba priima sprendimą dėl narystės per 30 dienų nuo jo pateikimo. Naujas narys turi sumokėti nustatytą stojamąjį mokestį ir mokėti metinį mokestį.

3.3..Narių mokesčių dydžius nustato Klubo visuotinis narių susirinkimas.

3.4. Klubo nariai turi teisę:

3.4.1.Dalyvauti ir balsuoti klubo visuotiniame  narių susirinkime;

3.4.2.Rinkti ir būti išrinktais į klubo valdymo organus, siūlyti  atstovus į klubo valdybą, juos atšaukti, pakeisti kitais;

3.4.3.Kreiptis į valdybą ir siūlyti įtraukti į visuotinio narių susirinkimo ar valdybos posėdžio darbotvarkę nariams rūpimus klausimus bei teikti kitus raštiškus pasiūlymus komisijoms bei kitoms institucijoms;

3.4.4.Naudotis klubo teikiamomis paslaugomis;

3.4.5.Susipažinti su klubo dokumentais;

3.4.6.Bet kada išstoti iš klubo.

3.5. Klubo nariai privalo:

3.5.1.Laikytis klubo įstatų;

3.5.2.Vykdyti klubo valdymo organų nutarimus;

3.5.3.Laiku mokėti nario ir kitus klubo mokesčius;

3.5.4.Nariai, nesilaikantys šių įstatų ( ir ypač 3.5.2. p. ir 3.5.3.p. išdėstytų reikalavimų, t.y. daugiau nei metus nemokantys nustatytų mokesčių ), valdybos siūlymu, pašalinami iš klubo, prieš tai juos raštiškai įspėjus.

 4 skyrius . Klubo  struktūra, valdymo organai, jų sudarymo tvarka  ir  funkcijos

 4.1. Klubo struktūra  yra tokia:

a)      –  visuotinis narių susirinkimas;

b)      –  valdyba;

d)   - prezidentas

4.2. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias klubo organas. Išimtinei jo kompetencijai priklauso:

a)      įstatų tvirtinimas ir keitimas;

b)  metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;

c)   revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas;

d)   prezidento ir Valdybos narių rinkimas, jų atšaukimas

e)   etikos ir ginčų, revizijos ir kitų komisijų sudarymas;

f)    narių stojamųjų įnašų dydžių ir narių mokesčių dydžių nustatymas (licenzijų, turnyrų mokesčių bei paslaugų įkainių nustatymas) bei jų mokėjimo tvarka ir terminai;

g)   metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas;

h)  valdybos sprendimų jungtis į sporto organizacijų asociacijas ( sąjungas, draugijas, lygas ir kt.) tvirtinimas;

i)  sprendimų dėl  narystės sustabdymo ir  pašalinimo iš klubo priėmimas;

j)   sprendimų dėl kitų juridinių asmenų steigimo priėmimas;

k) nutarimo apie klubo veiklos pertvarkymą, reorganizavimą, nutraukimą ( klubo likvidavimą) priėmimas;

l)   skundų dėl valdybos sprendimų nagrinėjimas;

     m)       nuolatinių komisijų rinkimas ir atšaukimas.

4.2.1.Visuotiniame narių susirinkime dalyvauja ir turi balsavimo teisę Klubo nariai.  

4.2.2 Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Klubo narių. Sprendimai priimami paprasta  dalyvaujančių narių balsų dauguma. Įstatų pakeitimai bei nutarimai dėl Klubo veiklos pertvarkymo, reorganizavimo, nutraukimo priimami 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma.

4.2.3.Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek klubo narių susirinkime dalyvavo.

4.2.4.Visuotiniai narių susirinkimai  šaukiami kasmet. Rinkiminis  visuotinis narių susirinkimas  rengiamas kas dveji metai. Neeiliniai visuotiniai narių susirinkimai rengiami, kai to reikalauja  daugiau kaip pusė  balsavimo teisę turinčių narių.

 4.3.Valdyba.

Valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybą sudaro  3 nariai.  Valdybos pirmininkas yra klubo Prezidentas. Jos struktūra yra :Valdybos pirmininkas- Prezidentas ir du nariai, iš kurių vienas yra atsakingasis sekretorius. Atsakingasis sekretorius išrenkamas valdybos posėdyje. Valdybos nariai renkami visuotiniame susirinkime paprasta jame dalyvaujančių narių balsų  dauguma dviejų metų laikotarpiui.

 4.3.1.Valdyba  atlieka šias funkcijas:

-rengia dokumentus klubo visuotiniam narių  susirinkimui;

-teikia pasiūlymus  visuotinam narių susirinkimui tvirtinti  priėmimo į klubo narius, išstojimo  bei pašalinimo iš klubo  klausimais;

-įgyvendina visuotinio susirinkimo nutarimus;

-sudaro ir tvirtina metinių renginių planą, sąmatas, materialinių vertybių nurašymo aktus;

-nustato oficialiose varžybose dalyvaujančius asmenis ar tvirtina komandų sudėtis.

-siūlo visuotiniam narių susirinkimui  tvirtinti  finansinius reikalavimus :”;

 -tvirtina klubo rengiamų  varžybų nuostatus;

-priima normatyvinius šachmatų veiklą nustatančius dokumentus;

-šaukia eilinius visuotinius narių  susirinkimus;

- turi teisę inicijuoti neeilinį visuotinį narių susirinkimą  2/3 balsų dauguma;

-nustato dokumentų ir kitos informacijos apie klubo veiklą pateikimo nariams tvarką;

-ne vėliau kaip 30 dienų iki visuotinio susirinkimo revizijos komisijai pateikia praėjusių metų klubo finansinę ataskaitą;

-parengia klubo įstatus ir  kontroliuoja galiojančių klubo įstatų laikymąsi;

-rengia ir tvirtina normatyvinius, finansinius bei kt. klubo dokumentus;

-organizuoja klubo veiklą ir priima sprendimus kitais klausimais.

4.3.2. Valdyba  rengia posėdžius ne rečiau  kaip kartą į ketvirtį  ir visuomet prieš pat visuotinį narių susirinkimą. Posėdžio sprendimai yra teisėti, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių.  Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, esant balsų lygybei, lemia prezidento balsas. Tarybos sprendimai skundžiami visuotiniam narių susirinkimui.

 4.5. Prezidentas – vienasmenis valdymo organas renkamas 2 metams visuotiniame narių susirinkime paprasta jame dalyvaujančiųjų narių dauguma.

4.5.1.Prezidentas sudaro sandorius klubo vardu, pateikia visuotiniam narių susirinkimui metines ataskaitas. Jis vadovaujasi visuotinių narių susirinkimų ir tarybos nutarimais bei sprendimais. Prezidentas priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, rengia ir pateikia visuotiniam susirinkimui klubo veiklos ataskaitą, skelbia ar organizuoja viešosios informacijos paskelbimą

Eina pareigas visuomeniniais pagrindais. Nepasibaigus kadencijai, nustoja eiti savo pareigas: a) kai atsistatydina, pateikęs prašymą valdybai. Jos teikimu sprendimą dėl atsistatydinimo priima visuotinis narių susirinkimas b)  kai atšaukiamas iš pareigų 1/2 klubo narių motyvuotu  teikimu. Sprendimą dėl atšaukimo priima visuotinis narių susirinkimas 2/3 jame dalyvaujančių narių balsų.

4.5.2. Nesant prezidentui, valdybos  sprendimu jį pakeičia valdybos narys- atsakingasis sekretorius..

 4.6.Komisijos.

Klubas turi pastovias komisijas, kurias formuoja visuotinis narių susirinkimas ir laikinąsias komisijas, kurias sudaro ir formuoja taryba.

Pastovios komisijos yra:

revizijos komisija ir etikos bei ginčų komisija;

4.6.1.Revizijos komisiją sudaro pirmininkas ir du nariai. Revizijos komisija tikrina finansinę ir ūkinę klubo veiklą, kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvoje veikiančių įstatymų ir turi teisę reikalauti informacijos apie finansinę klubo veiklą. Komisija už savo darbą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.

4.6.2.Etikos ir ginčų komisiją sudaro pirmininkas ir du nariai. Ji pavaldi tik visuotiniam narių susirinkimui. Etikos ir ginčų komisija sprendžia ginčus tarp klubo narių ir kontroliuoja kaip klubo nariai laikosi šių įstatų reikalavimų. 

 5 skyrius. Turtas ir lėšos

5.1. Klubo lėšas sudaro:

a)      nario mokesčiai ( stojamieji ir metiniai );

b)      valstybinės dotacijos ilgalaikėms programoms įgyvendinti;

d)   rėmėjų teikiama parama, labdara, dovanos;

e)   pajamos iš leidybinės reklaminės veiklos, renginių pajamos;

f)    kitos teisėtai gautos lėšos.

5.2.  Šios lėšos yra naudojamos:

-         varžyboms, stovykloms, seminarams, tarptautiniams ir kitiems renginiams;

-         leidybinei veiklai;

-         papildomoms išlaidoms pagal specialias sąmatas, sudarytas Valdybos;

-         Klubo narių veiklai finansuoti;

-         steigti specialiuosius ir pereinamuosius prizus, skirti pinigines premijas ar stipendijas, mokėti atlyginimus samdomiems darbuotojams;

5.3. Klubas savo tikslams įgyvendinti  gali turėti trumpalaikį ir ilgalaikį turtą.

5.4. Klubo finansiniai metai – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

5.5  Klubas savo įsipareigojimus laiduoja visu jai priklausančiu turtu ir turimomis lėšomis, kai tuo siekiama įgyvendinti įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

5.6. Klubui draudžiama:

-neatlygintinai perduoti klubo turtą nuosavybėn klubo nariui, valdymo organų nariui, klubo darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

-klubo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti klubo ar jos valdymo organų nariams, klubo darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos, ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes.;

-suteikti paskolas, įkeisti klubo turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas klubo prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų, ir kai LR tarptautinės sutartys arba LR įstatymai, ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

-skolintis pinigų iš klubo nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

-skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

-pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

-parduoti klubo turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

-steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

-vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai.

5.7.Klubas turi paramos gavėjo statusą.

 6 skyrius. Dokumentų ir kitos informacijos apie klubo veiklą pateikimo nariams tvarka

 6.1.Dokumentai ir kita informacija klubo nariams pateikiama raštu arba elektroniniu paštu pagal valdybos nustatytą tvarką.

6.2.Informacija apie visuotinį narių susirinkimą skelbiama oficialiame klubo interneto puslapyje arba klubo būstinėje ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo;

 7. Skyrius. Pranešimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

 7.1.Klubas skelbia visus pranešimus nariams ir kitiems asmenims Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų numatytais atvejais bei terminais laikraštyje „Biržiečių žodis”, kuriame taip pat skelbiami federacijos pranešimai, kuriuos teisės aktai įpareigoja skelbti spaudoje.

7.2. Už pranešimų paskelbimą atsako Prezidentas, jeigu kitaip nebus nuspręsta aukštesniojo klubo organo.

 8 skyrius . Klubo įstatų keitimo tvarka

 9.1.Klubo įstatus turi teisę keisti visuotinis klubo narių susirinkimas.Įstatai keičiami kvalifikuota visuotinio narių susirinkimo balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų balsų.

9.2.Klubo įstatai laikomi pakeisti įregistravus juos jurinių asmenų registre.

 10 skyrius . Klubo veiklos pabaiga  ir pertvarkymas

 10.1.Klubo veikla pertvarkoma, reorganizuojama ir  nutraukiama visuotinio narių susirinkimo  sprendimu, jeigu už jį balsuoja 2/3 visų jos susirinkime dalyvaujančių  narių.

10.2.Klubas pertvarkomas, reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Informacija apie tai pateikiama laikraštyje „ Biržiečių žodis”.

10.3.Likvidavus Klubą, likęs turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka, patenkinus visus kreditorių reikalavimus,  perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims.

                    Du tūkstančiai penktųjų metų balandžio mėn. ketvirtoji diena